Categorie archief: recensies

Twee werelden van binnen

Naar aanleiding van:

Jan Brands, Die hoeft nooit meer wat te leren, Levensverhalen van academici met laaggeschoolde ouders, Nijmegen, 1992

Didier Eribon,Terug naar Reims, Amsterdam, 2018 (oorspr. Parijs 2009)

Édouard Louis, Veranderen: methode, Amsterdam 2022 (oorspr. Parijs, 2021) en

Raymond Williams, Grensland, Amsterdam 2014 (oorspr. 1960)

Deze vier boeken heb ik als één pakket gelezen, d.w.z. dat ik ervoor koos deze boeken aansluitend te lezen gericht op dezelfde vraag: hoe hebben anderen de maatschappelijke stijging in hun leven ervaren? Afkomstig van een eenvoudig plattelandsgezin met een laaggeschoold ouderpaar heb ik een middelbare en academische opleiding genoten en kwam daardoor in een andere sociale klasse dan die van mijn ouderlijk huis. Deze maatschappelijke migratie heeft vervolgens een belangrijke rol gespeeld in mijn loopbaan en in de manier waarop ik mijn werk deed.

Jan Brands, een socioloog uit Overijssel, studerend in Amsterdam heeft eind jaren tachtig een onderzoek gedaan naar hoe academici uit milieus met laaggeschoolde ouders hun functioneren in de samenleving ervoeren. Met gestructureerde interviews sprak hij met een aantal academici over hun opleiding en hun werk. Ze zijn alle vlak na

WO II geboren en hebben alle eind jaren 60-begin jaren 70 sociale wetenschappen gestudeerd. Zeven van deze interviews werden verwerkt in het (promotie)onderzoek en kwamen in het resulterende boek terecht. Brands zocht in de gesprekken naar verbanden tussen individuele ontwikkeling (socialisatie) en hun sociale mobiliteit. Brands sprak met hen toen ze jonge dertigers waren, in de eerste fase van hun loopbaan. De gesprekken zijn typerend voor jonge mensen die bezig zijn hun loopbaan en hun manier van leven in een eigen gezin vorm te geven. Hun identiteit en hun strevingen doen ertoe. Erbij willen horen op hun werk waar andere academici de toon zetten, het contact met het gezin van afkomst, woning en woonplaats, bij alles is het van belang dat ze erkend worden, gezien worden of zich juist manifesteren in onderscheid van oude vrienden en familie. Steeds geeft Brands bij een bepaalde vraag de onderscheiden antwoorden van zijn gesprekspartners. Ik was begin jaren negentig enthousiast over het boek, ik was toen zelf ook jonger en vond veel herkenning. Nu bij herlezing vind ik de schikking van de antwoorden per vraag vervelend: het blokkeert zicht op het hele verhaal van de afzonderlijke betrokkenen.

Édouard Louis en Didier Eribon zijn twee Franse schrijvers die hun biografie van sociale migratie zelf op schrift gezet hebben. Beide zijn afkomstig uit een arbeidersmilieu uit Noord-Frankrijk, beide zijn op de universiteit in Parijs beland en hebben een gespannen relatie met hun milieu van herkomst. Bij beide is deze relatie nog bemoeilijkt doordat zij beide homo zijn. Bij de verschijning van de vertaling van het boek van Louis (Veranderen methode) kreeg deze veel lof. Het is een openhartig relaas over een pijnlijke reis uit een dorp naar eerst een middelbare school en later universiteit in een provinciestad, waarbij de universitaire opleiding op de prestigieuze

École Normale Superieure in Parijs zijn voltooiing vindt. Louis probeert al op de lagere school en later middelbare school zijn afkomst, zichtbaar in kledij en taal, te maskeren en te ontkennen, zich daarvan te ontdoen. Het is ook zeer vernederend als een rijkeluiszoon op het lyceum tegen hem zegt dat zijn onderbroek meer kost dan alle kleren van Édouard bij elkaar. Met behulp van een vriendin van gegoede huize komt hij de ‘hogere’ cultuur op het spoor, hij leest veel en leert muziek kennen. Ondertussen maakt hij zijn eerste afspraken met jongens en mannen. Het boek is doortrokken van de grote veranderingen die zijn leven neemt ten opzichte van dat van zijn ouderlijk huis. Het is daarbij voor mij vreemd dat schaamte voor, vervreemding van en een stilvallen van het contact met het ouderlijk huis daar een belangrijke plek in neemt. Bij zijn toelating tot de universiteit spreekt hij zelfs van ‘gered zijn’. Ik heb daarentegen zelf steeds contact gehouden met ouders en andere gezinsleden, alhoewel in de eerste jaren van mijn studententijd niet frequent. Ik heb de cultuur van thuis niet afgezworen. Wel heb ik afstand genomen van het rooms-katholicisme, lees ik een andere krant en kijk veel minder en ook naar andere televisieprogramma’s. Met andere woorden: daar waar Édouard Louis zich inspant om alles van het ouderlijk huis uit zijn leven en gevoelswereld te bannen, draag ik het ouderlijk huis en het dorp waar ik opgroeide nog steeds bij me.

Didier Eribon pakt het anders aan dan Louis: naast en in het relaas van zijn persoonlijke belevenissen, analyseert hij de maatschappelijke en politieke kanten van zijn ook voor hem moeizame levenspad: de andere taal en woorden (ten opzichte van zijn ouderlijk huis) die hij zich eigen maakte, enkele familiedrama’s waar hij later van hoort, de beperkte financiële steun die hij van het ouderlijk huis kon krijgen bij zijn studie, de andere kringen waar hij in verkeert en de andere visie op de Franse samenleving die hij zich eigen maakt. Net als Louis verhaalt Eribon van de andere sociale codes, andere woorden, andere cultuur die hij tegenkomt en de moeite om in die kringen geaccepteerd te worden. Dit herinnert aan het relaas van Joris Luyendijk over uitsluitingsmechanismen gebaseerd op zeven vinkjes.

Eribon spreekt nergens met afschuw of dedain over zijn ouderlijk milieu en begrijpt de vrees, de woede en de pijn van zijn ouders en maar leeft wel zijn eigen leven. Hij schrijft op innemende wijze over zijn ontdekking van zijn homoseksualiteit en zijn uit de kast komen. De vooroordelen en de haat die hij tegenkomt zijn heel goed voelbaar en doen mij beseffen hoe bepalend deze geaardheid is voor je mogelijkheden en voor je positie in de maatschappij. Kenmerkend voor het verschil tussen beide Franse boeken zijn de gesprekken die gevoerd worden met ouders. Bij Édouard Louis bevestigen ze de afstand die ontstaan is en bij Didier Eribon worden de verschillen bevestigd maar wel in een soms warme sfeer van wederzijdse erkenning.

De reis naar middelbare school en latere universiteit onderneemt ook Matthew (“Will” volgens zijn moeder) Price, de hoofdpersoon in de roman (1960) van Engels-Welshe schrijver Raymond Williams. Dit boek is voor het Nederlandse taalgebied ontdekt door Gerbrand Bakker die voor de vertaling een uitgever vond en het vervolgens zelf vertaalde. Ook hier zien we het vertrekken uit en afstand nemen van het eenvoudige milieu van herkomst. Hier is dat het platteland van Wales – vader is seinhuiswachter in het dorpje. De mogelijkheid van het volgen van de middelbare school wordt geboden en hij gaat vervolgens verder naar de universiteit in London. Matthew keert voor een tijdje terug naar het dorpje Glynmawr als zijn vader ziek wordt en op sterven ligt. Het boek heeft afwisselend hoofdstukken in de jaren vijftig (tijdens het bezoek van Matthew aan zijn zieke vader Harry) en hoofdstukken of episodes uit de tijd dat zijn ouders zich in de jaren twintig in het dorp vestigden. Zo krijg je een beeld van de ontwikkelingen en de teloorgang van het dorp in het voor- en naoorlogse Wales. Zo krijg je ook zicht op wat er verandert en wat hetzelfde blijft. Bijzonder is bijvoorbeeld dat een spoorwegstaking in de jaren twintig een belangrijke gebeurtenis is die nog jaren daarna de verhoudingen in het dorp bepaalde. Dit boek gaat niet over de manier waarop Matthews loopbaan is verlopen en welke hindernissen hij vanwege zijn afkomst tegenkwam. Het gaat uitsluitend over het tijdelijk terugkeren in de moederschoot van het dorpje in Wales.

Tijdens zijn verblijf in de laatste levensdagen van zijn vader leert de volwassen Matthew hoe dorpse relaties in elkaar steken waar, anders dan in London, iedereen elkaar kent. Williams tekent fraaie gesprekken op met toenmalige dorpsgenoten die nu ouder, wijzer zijn en net als de hoofdpersoon een ontwikkeling hebben doorgemaakt maar dan op het platteland. Opleiding, ervaring met werk en ondernemen, kennis, netwerken, cultuur en noem maar op hebben in beide werelden geheel verschillende betekenissen. Matthew probeert te begrijpen en de verbinding met deze dorpscultuur en deze mensen te herstellen of te vernieuwen. Hij krijgt te maken met zijn onhandigheid in het privéleven van zijn ouders, met langs elkaar heen praten met en later begrip voor voormalige buren en dorpsgenoten, met verlegenheid ten opzichte van een voormalige jeugdvriendin en met het besef dat hij weliswaar meer van de wereld begrijpt en gezien heeft, maar dat dit dorp haar eigen levenswijsheden in zich draagt die de moeite waard zijn. Bij vlagen een ontroerend mooi boek.

Terugkijkend kan ik zien dat mijn loopbaan en ook de manier waarop ik mijn werk deed sterk bepaald is door mijn afkomst en familiegeschiedenis. Ik draag mijn afkomst met me mee en ben tevreden dat ik de banden met mijn familie heb kunnen onderhouden.

Over Paulus en over de bijbel van Guus Kuijer

Ik ben in een streng katholiek gezin opgevoed en voor een katholieke jeugd relatief veel met de bijbel in aanraking geweest. Als misdienaar heb ik veel brieffragmenten van Paulus aangehoord en, na de aanschaf van een grote familiebijbel, met illustraties van Gustave Doré, las pa een tijdlang voor uit de indrukwekkende verhalen van het Oude Testament.

In mijn studententijd ben ik met het katholieke geloof opgehouden. Het geloof heeft dan nog alleen een rol in de rand van mijn leven. Ik word geconfronteerd met godsdienst­waanzinnigen die moord en -doodslag voor het ware geloof niet uit de weg gaan (Khomeiny, al-Qaeda, Taliban, IS) en meisjes en vrouwen als slaven en tweederangsburgers behandelen. Ik lees over het geweld waarmee missionaris-bisschoppen (Bonifatius was voor vele missionarissen na hem, ook in het geweld dat hij toepaste, een voorganger) namens Jezus gewapenderhand tot kerstening overgingen in allerlei uithoeken van de wereld. Ik maak mee hoe talrijke misbruikschandalen in allerlei geloofsgemeen­schappen, kloosters en kostscholen eindelijk na eeuwen onthuld worden. Ik verneem hoe in Canada begraafplaatsen ontdekt worden van honderden, misschien wel duizenden inheemse kinderen die bij hun ouders en uit hun cultuur weggehaald zijn en uiteindelijk onder een christelijke terreur bezweken zijn. Ik bezocht de basilieken van Petersburg en vroeg me af hoeveel slavenarbeiders bij de bouw ervan het leven lieten. Ik zag hoe burgerrechtenbeweging (dominee ML King, Black Muslims e.a.) in de jaren 60 opnieuw de strijd aan bindt met het racisme in de USA. En ik lees de gruwelijke berichten over de ontvoering door Boka Haram van honderden schoolmeisjes in Nigeria. En ik raak ontroerd bij de passage van de Johannes Passie waarbij Jezus zijn moeder een nieuwe zoon, Johannes, aanbeveelt.

En, zodra het boek verscheen haal ik de Nederlandse vertaling van ‘Jozef en zijn broers’ van Thomas Mann en begin het opnieuw te lezen, nadat eerdere pogingen in de Duitse en Engelse versie gestrand zijn. In zijn versie maakt Mann van veel Bijbelse figuren weer (hele) gewone mensen: Jacob was geen goede vader en de vrouw van Potifar was geen slet.

Een vriendin gaf me een boek van Tom Wright, Paulus een biografie.[1] Tom Wright is een Schotse dominee van de Anglicaanse kerk en sinds enige tijd hoogleraar theologie. In kerkelijk kringen staat hij bekend als dè Pauluskenner, hij heeft veel over hem en zijn brieven gepubliceerd.

Wright heeft grondige kennis van de brieven van Paulus en van de godsdienstige kwesties uit de begintijd van het christendom. Hij heeft voor dit boek alles wat van en over het leven van Paulus (historisch) bekend is, en dat is niet uitzonderlijk veel, bij elkaar genomen en daar een samenhangend verhaal van trachten te maken aan de hand van de vraag: wat bezielde deze man en waarom had hij succes?

Paulus is een jood en oudtestamentisch kerkgeleerde (farizeeër) uit Tarsus, gelegen in wat nu Zuidoost Turkije is, die in dezelfde tijd als Jezus leefde. Paulus gaat met woord en daad tekeer tegen de nieuwe joodse sekte die als volgelingen van Jezus in Jeruzalem en andere steden aan de weg timmert. Op een reis naar Damascus valt hij van zijn paard en bekeert zich tot Jezus.

Hij voelt zich (door Jezus) geroepen om het geloof in de nieuwe Messias te verbreiden, ook onder de niet-Joden. In de jaren daarna ontpopt hij zich tot een gedreven zendeling of missionaris van het nieuwe geloof reist stad en platteland af voor de verkondiging daarvan.

‘Stad en platteland’ betekent in die tijd: de gebieden als het westelijke deel van de Levant, het zuidelijke deel van het huidige Turkije, Griekenland, Macedonië en uiteindelijk ook het zuidelijk deel van Italië. In deze gebieden heeft hij succes, hij sticht nieuwe gemeenten met volgelingen van Jezus. Deze gemeenten onderhouden intern niet alleen een gedeeld religieus leven, maar zijn elkaar ook tot steun in allerlei voor- en tegenspoed. Om de contacten met deze gemeenten te onderhouden schrijft hij op zijn reizen stichtelijke brieven naar deze gemeenten, waarin hij diverse geloofskwesties nog eens uitgebreid uit de doeken doet. Zo schrijft hij o.a. brieven naar de christelijke gemeenten in Galati, Efeze, Kollosse, Thessaloniki, Korinthe en ook Rome. Deze brieven zijn later tot onderdeel verklaard van het Nieuwe Testament, en een belangrijk onderdeel van het boek De handelingen van de Apostelen.

Wright legt uitgebreid uit dat Paulus de voorvechter was van het idee dat God er voor iedereen is, niet alleen voor de Joden. Omdat het christendom voortkomt uit het Joodse geloof heeft Paulus heel wat woorden moeten gebruiken om uit te leggen dat christenen, als zij van niet-joodse mensen afstammen zich niet meer aan de Joodse regelgeving (spijswetten, jongensbesnijdenis, sabbat, e.d.) hoeven te houden en niet meer gebonden zijn aan de Joodse feestdagen. Ook andersgelovigen of niet-gelovigen kunnen, zonder de joodse tussenpas, direct gedoopt worden als zij dat willen. Met name in de Jezus-gemeente van Jeruzalem hebben destijds deze opvattingen tot wrijving en gedoe geleid.

Paulus is ook degene die de continuïteit en doorlopende lijnen vanuit het Oude Testament naar het leven van Jezus, de nieuwe Joodse Messias steeds opnieuw benadrukt. En deze boodschap deed hij steeds opnieuw met enorme gedrevenheid en grote kennis van de Joodse overlevering. Hierin was Paulus baanbrekend. Ook vrouwen en slaven zijn voor God belangrijk. Het geloof, het vertrouwen en de verbondenheid met God maakt dat alle mensen een nieuw perspectief krijgen: het koningschap van Jezus Christus verandert de mensenwereld, aldus Paulus.

Het verkondigen van een dergelijke nieuwe religieuze overtuiging was in Joodse en niet-Joodse gemeenschappen bepaald niet zonder gevaar, meerdere keren wordt hij opgepakt, gemarteld en verhoord. Bij de laatste arrestatie beroept hij zich, onder verwijzing naar zijn Romeins staatsburgerschap, op de keizer en wordt dan naar Rome gevoerd om daar voor keizer Nero terecht te staan. Het proces laat echter op zich wachten, hij heeft contact met volgelingen uit Rome en Wright weet niet of hett proces uiteindelijk heeft plaats gevonden. Er zijn ook aanwijzingen dat hij nog een reis naar Spanje heeft gemaakt. Hoe en waar hij gestorven is rond het jaar 65 is niet bekend.

Ik heb dit boek ter hand genomen, omdat mij verteld werd dat Paulus de eerste was die de gelijkheid (minstens voor God) van alle mensen bepleitte. En dat is bijzonder. Vanuit een belangstelling voor de geschiedenis en een beetje kennis van de bijbel en het christelijk geloof (ik ben zoals gezegd destijds katholiek opgevoed) heb ik dit boek ter hand genomen.

Al snel moet ik in de beginhoofdstukken de conclusie trekken dat woord “biografie” in de titel veel te groot is voor dit boek. Over Paulus’ leven is simpelweg geen biografie te schrijven, we weten meer nìet dan wèl.

Ik noem een paar punten die een biografie zou moeten bevatten, voordat het een biografie genoemd kan worden. De samenstelling en de maatschappelijke positie van het gezin waarin Paulus is geboren, zijn ouders, broers, zussen, hoe zijn relatie met zijn familie was en zich heeft ontwikkeld, niets is over dit alles bekend. Maar evenmin: welk onderwijs heeft hij gekregen heeft en met wie trok hij veel op, wie waren zijn (jeugd)vrienden. Waarom reisde hij vóór zijn bekering door de Levant en hoe was toen zijn levensonderhoud als tentenmaker? En: hoe was zijn relatie met de andere apostelen (afgezien van het aanvankelijke meningsverschil met Petrus over de positie van niet-joodse Jezus-volgelingen), hadden die het goed met elkaar, spraken ze in hun eigen tijd dezelfde taal? Heeft hij ooit Johannes ontmoet, volgens de overlevering Jezus’ lievelingsvolgeling of Jacobus de broer van Jezus? Was Paulus getrouwd, had hij vrouw en kinderen, hoe onderhield hij contacten als deze?

Maar vooral: over de binnenwereld van Paulus weten we nog minder. Wright schrijft dat hij wanhopig en moedeloos zal zijn geweest in gevangenschap in Efeze, maar er zijn geen dagboekaantekeningen, geen geboekstaafde gesprekken.

Wright schetst her en der enkele historische gebeurtenissen uit de tijd van Paulus’ leven die wat inzicht geven in achtergrond en tijd waarin het geheel zich afspeelt en beschrijft in chronologische volgorde op wat er wel bekend is van Paulus en geeft zo de brieven van Paulus een plek in een groter verhaal.

De meer specifieke religieuze kwesties die Wright aanhaalt zijn aan mij niet besteed, ik neem er kennis van en kan het soms plaatsen. De nieuwsgierige spanning die ik heb als ik een nieuw boek open, ebde hier weg op de pagina dat Wright schrijft, zonder enige vorm van desnoods boterzachte bronvermelding, dat (toen nog) Saulus op weg naar Damascus van zijn paard viel en Jezus ontmoette. Hier, wist ik nu, is een gelovige aan het woord, niet een historicus.

Dit blijkt voor mij ook uit het feit dat Wright steevast alle niet-Joodse mensen ‘heidenen’ noemt en in plaats van ‘mensen met een ander geloof’ of ‘ongelovigen’. Het denkraam van iemand uit de twintigste eeuw moet mijns inziens breder zijn dan van schrijvers uit het begin van jaartelling. De vele gruwelijke omvangrijke misdaden, ook seksuele, van gewapende predikers, zendelingen, kruisridders, missionarissen en bisschoppelijke legers en van kerkelijke instituties jegens vele inheemse volken uit Afrika, Amerika, Azië en Australië, moet bij Wright bekend zijn. Maar hij noemt hen nog steeds ‘heidenen’ en dit acht ik een barbaarse belediging.

Niettemin: het is boeiend te lezen hoe Paulus zijn weg zocht en zijn verbondenheid met God preekte, in een vijandige wereld daarin volhardde en dit waarschijnlijk met zijn dood moest bekopen.

Op hetzelfde terrein verdergaand besloot ik de Bijbel voor ongelovigen van de Nederlandse schrijver Guus Kuijer ter hand te nemen[2].

Kuijer dacht wellicht: deze verhalen zijn ook net iets anders te duiden dan alleen als grondslag van het Jodendom en het latere christelijke geloof. De bijbel is ontstaan, zo stelt Kuijer her en der, ietwat terloops, uit de traditie van de nazaten van Jacob (Israël) om de geschiedenis van hun families mondeling, via verhalen door te geven. Je moest daarbij ook goed in de gaten houden en onthouden wie de vader was van wie en welke zoons deze weer voortbracht. Niet alleen de oude Bijbelse verhalen (A won B, B won C, C won D, enz.) maar ook Guus Kuijer volgt deze traditie. Hij laat daarbij inderdaad heel andere perspectieven zien in de Thora en de andere boeken van wat christenen het “Oude Testament” noemen. Verschillende personages vertellen de onderscheiden verhalen vanuit haar of zijn perspectief. Adam vertelt Genesis, Cham de opstandige zoon van Noach vertelt het verhaal van de zondvloed, de Egyptische prinses vertelt het verhaal van de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij van Egypte, daar gebracht door een dreigende hongersnood. Guus Kuijer geeft daarbij de vrouwen weer hun rol terug die ze in de bijbel, op een enkeling na niet of nauwelijks kregen. Vrouwen zijn niet alleen de slavin, derde vrouw van of de moeder-van maar vervullen een belangrijke rol in vrijwel alle verhalen.

En dan die verhalen zelf. Kuijer vertelt ze net even anders, draait de manier van vertellen een kwartslag of haalt een detail naar voren zodat het perspectief op een navolgbare manier veranderd wordt. En dan is de bijbel niet het verhaal van het uitverkoren volk dat door hun God zonder naam of beeltenis, naar hun beloofde land wordt geleid. Neen, dan is het een verhaal van een vechtersvolk, oorspronkelijk herders en trekkers die met harde hand en soms een vooruitziende blik, met succes uit Egypte weet te vluchten en gewapenderhand Kanaän in bezit neemt, met de rechtvaardiging (want ook toen woonde in Kanaän al andere mensen) dat God dit land hen beloofd had. In de Joodse Bijbel is “Ik ben er” (een prachtvondst van Kuijer) (Jahweh) de God die de Israëlieten een eigen plek geeft onder de zon, of moet ik zeggen: De Israëlieten hebben met veel geweld zich een plek in de Levant toegeëigend en vertelden daarbij dat het van hun God mocht en moest. Een parallel met de naoorlogse geschiedenis van Palestina en Israël, dringt zich op. Hoe dan ook: geweld staat centraal in de oude bijbel. In de christelijke bijbel, het Nieuwe Testament, wordt daarentegen veeleer liefde en begrip voor anderen gepredikt, maar Guus Kuijer heeft deze niet herschreven.

De Filistijn Seraja, getrouwd met de zus van Goliath, vertelt het verhaal van de koningen Saul, David en Salomo. De vele oorlogen, de verkrachting van Tamar, de intriges, de vele moorden worden me hierna te veel. De verhalen lijken hier op een oerversie van de Europese oorlogsgeschiedenis of op een oude maar grootschalige en vooral gewelddadige versie van Twin Peaks of Peyton Place.

Abigail, de belangrijkste vrouw van koning David, sluit het verhaal van David af. Ik leg het boek daarna weg, op zijn minst voor een tijdje.


[1] Tom Wright, Paulus, Een biografie, Uitg. Van Wijnen Franeker, 2019 (oorspr. San Francisco 2018)

[2] Guus Kuijer, De Bijbel voor ongelovigen, Atheneum, Amsterdam, 2018 (eerder verschenen in enkele afzonderlijke delen).

Over Roel In ’t Veld, Kennisdemocratie,

(de kwetsbaarheid van kennis)

In het oog van de orkaan, Boom, Den Haag, 2021

In de NRC verscheen begin november 2021 een interview van Kees Versteegh met Roel In ’t Veld naar aanleiding van het verschijnen van zijn geheel vernieuwde tweede versie van Kennisdemocratie. Het boek gaat o.a. over de crisis van de parlementaire (‘vertegen­woordigende’) democratie en de rol van kennis in het overheidsbeleid en de rol van de massamedia en sociale media.

Het boek is doorweven met het autobiografische teksten over zijn eigen leven en loopbaan.

Het interview las ik en raakte bij mij aan twee langer bestaande ergernissen: de vele talk­shows op de televisie en de verkorte blik van media én bestuurders en ambtenaren die vooral op de tv-studio’s en de Randstad gericht is. Ik heb in mijn werkbezoeken en overleggen (van 2013-2018) in het kader van het beleid tegen het voortijdige schoolverlaten aan de regio’s Kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Twente) voldoende scherp op mijn netvlies gekregen dat de blik van de regering en haar Haagse ambtenaren niet op de eerste plaats op de economisch zwakke regio’s is gericht[1]. De andere ergernis is het grote aantal talkshows waar tv-kijkers mee vermaakt en geïnformeerd worden; deze hebben een vaste kliek aan draaideurgasten (deskundigen, journalisten, politici en BN’ers) die steeds bij toerbeurt hun eigen plas over de actualiteit mogen doen. Dat is blijkbaar makkelijker dan zelf wat gravende reportages te maken. Deze nauwe banden tussen politici en media waar In ’t Veld van rept is al jaren mij een doorn in het oog. Ik schaf het boek aan en lees het in de randen van mijn dagen.

In ’t Veld heeft in de discussie in de sociale wetenschappen over het verband tussen waarden en kennis, met behulp van Robert Pirsig’s (.. ja die ..) visie op kwaliteit, een pad gekozen waarin waarden intrinsiek verbonden zijn met kennis. Kennis is in de ogen van In ’t Veld altijd waarden-gedreven; je doet bijvoorbeeld alleen maar onderzoek naar de bronnen van ­ongelijkheid omdat je het belangrijk vindt dat er iets aan gedaan wordt. Pirsig heeft het over statische (grofweg gericht op beheersing van processen) en dynamische kwaliteit (gericht op verandering) en dat geeft In ’t Veld de mogelijkheid de hoedanigheid van veranderingen en de gevolgen van politieke besluitvorming te onderzoeken en te duiden.

Allereerst behandelt hij enkele uitgangspunten van de bestuurskunde, namelijk het ‘prisonners dilemma’ die leert dat er samenwerking tussen burgers en een overheid nodig is om de gezamenlijke welvaart in een land te bevorderen. Ook de paradox van Kenneth Arrow passeert de revue. Deze luidt -in eigen woorden-: er is geen meerderheidsregel te bedenken die de verschillende individuele voorkeuren van burgers zo weet te honoreren dat iedereen tevreden kan zijn. De representatieve (‘parlementaire’) democratie lijkt niettemin jarenlang het politieke systeem waar de minste bezwaren aan kleven.

De laatste 30 jaar is deze democratie in ons land echter aan flinke erosie onderhevig. Traditionele, vaststaande waarden bij kiezers verdwijnen met het eroderen van de voor ons land klassieke zuilsgewijze organisatie van wat meestal het maatschappelijk middenveld wordt genoemd. Deze ontzuiling gaat gepaard met het mondiger worden van burgers, met nieuwe politieke partijen, met meer tegenspraak richting autoriteiten waarbij in de 21ste eeuw het internet grote hoeveelheden informatie voor individuele burgers toegankelijk maakt. Tegelijkertijd verliezen de traditionele massamedia (kranten, radio en ook de tv) aan gezag én verliezen hun gezamenlijke monopolie op informatieverspreiding. De topdown communicatie van de massamedia wordt aangevuld én tegengesproken door de sociale media (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, enz. enz.). Kennis, ook wetenschappelijke, werd in de sociale media de afgelopen decennia in toenemende mate selectief gebruikt, verdraaid, ontkend dan wel gedegradeerd tot ‘ook maar een mening’. Het dieptepunt hiervan is voorlopig aan te wijzen in de campagnes van Trump en tijdens de coronacrisis. Veel medeburgers pretenderen virologische, microbiologische, medische, historische kennis te hebben en ook nog bondscoach te zijn.

Naast deze verwording hebben het internet en de sociale media daarentegen ook toeganke­lijke en goedkope mogelijkheden opgeleverd om de representatieve democratie aan te vullen met besluit­vormings­processen waarin burgers een grote rol spelen en niet alleen de kiezers zijn van de besluitvormers.

In ’t Veld hield in de laatste fase van zijn loopbaan zich bezig met duurzaamheid. Deze kwestie – door sommigen ongetwijfeld een ‘wicked problem’ genoemd, d.w.z. ingewikkeld en moeilijk oplosbaar vanwege tegenstrijdige belangen en ongelijksoortige klonteringen van beschikbare relevante informatie – komt uitgebreid aan de orde en gebruikt de schrijver om zijn inzichten over de betekenis van onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen voor het beleid van vandaag, naar voren te brengen.

Kennis kàn weer een rol gaan spelen in de politieke besluitvorming en zo de betekenis van vooroordelen, desinformatie en vaste overtuigingen terugdringen.

In ’t Veld maakt onderscheid tussen diverse manieren van wetenschap bedrijven. Aan de ene uiterste kant gewone (monodisciplinaire) wetenschap­pelijke kennis van gespecialiseerde onderzoeksinstituten waarvan de resultaten in internationale vaktijdschriften gepubliceerd worden. Deze kennis is meestal weinig bruikbaar vanwege het zeer beperkte bereik en geldigheid van deze kennis. Aan de andere kant van het spectrum ziet hij transdisciplinaire toekomstgerichte kennisverwerving. Dit is een werkproces waarbij (1) inzichten en bevindingen van meerdere wetenschappen (sociale, medische, technische enz.) worden gecombineerd en wetenschappers van verschillende huize ook bij onderzoek zelf samenwerken én (2) waarbij in het onderzoeks- en communicatieproces gewone burgers en wetenschappers voortdurend met elkaar in contact staan over de te onderzoeken vraag­stukken, over de gegevens en inzichten die de onderzoekingen opleveren en over de vraag hoe dit in beleid – gecentraliseerd vanuit de overheid dan wel decentraal in een wijk, een dorp of stad -toegepast kan worden.

De uitholling van en het verdampen van het vertrouwen in het democratische proces kan beter aangepakt worden door actieve participatie van burgers in plaats van nog meer sociale media-kanalen en nog meer talkshows. Kennis en actieve participatie van burgers kan tot beleid leiden in de richting van het goede leven, ‘de echte dingen’[2], voor vandaag en morgen én gericht op voorzorg voor toekomstige generaties.

In ’t Veld schrijft niet met meel in zijn pen maar met gitzwarte inkt als hij de huidige politieke situatie kenschetst die hem tot een pleidooi brengt voor meer kennis en meer actieve participatie. Enkele van zijn constateringen wil ik eruit lichten: (1) uit de wens zoveel mogelijk risico’s te vermijden komen opgeklopte hypes voort over voedselveiligheid, over gebreken in de zorg, en over feilen van justitie en politie. Deze brengen steeds meer verfijnde regelgeving voort[3] met meer bureaucratie en meer reacties weer daarop. (2) De uitholling van het stelsel van sociale zekerheid en de schaalvergroting (in onderwijs, zorg en gemeenten o.a.) in de (semi)publieke sector maken de herkenbaarheid en intimiteit van de dienstverlening kapot en maken de grote hybride organisaties voor burgers en ook voor bestuurders en politici ondoorzichtig. En een pareltje tenslotte is: ’Een onafzienbare reeks schandalen bracht aan het licht dat in het bedrijfsleven, maar ook in de semipublieke sector de dominantie van begeerte boven fatsoen niet was getemperd door controle en toezicht, maar wel aan raffinement had gewonnen’ (p. 115).

Ik wil hier bij twee punten in het betoog van In ’t Veld stil staan.

Het gaat om reflexiviteit en om de drie dimensies van duurzaamheid. In ’t Veld spreekt over verschillende mechanismen of verschijnselen die een rol spelen bij veranderingsprocessen: causaliteit, serendipiteit, dialectiek en reflexiviteit. Deze mechanismen maken sturing van veranderingsprocessen ingewikkeld. Reflexiviteit is daarbij het vermogen van mensen om hun gedrag aan te passen als gevolg van kennis over zichzelf. In ’t Veld zegt dat mensen als zij kennis tot zich nemen over zichzelf zij daarvan leren en hun gedrag aanpassen. Sociaal-psychologische kennis loopt zo steeds achter de feiten aan. Kennis van een systeem verandert dat systeem direct. Hij past dit inzicht toe op de werking van de sociale zekerheid en het toezicht daarop, op het gedrag van bedrijven en financiële instel­lingen en op het gedrag van bijv. departe­menten. Ik denk dat hij hier de interne ver­houdingen binnen een organisatie, binnen een departement te weinig onderkent. Leren in organisaties en systemen gebeurt mijns inziens weliswaar bij individuen en teams, maar het management en directie en hun belangen zijn dominant, niet de nieuwe inzichten van mensen op de werkvloer. Ik heb bij het ministerie van OCW zelf mogen ervaren dat bijv. het woord van een directeur-generaal, een zinsnede uit een regeerakkoord of de uitkomst van een een-tweetje van de bewindspersoon met de premier, de doorwerking van nieuwe inzichten doet verstoppen. Macht bepaalt wat er geleerd wordt. Reflexiviteit lijkt daarmee de uitkomst te worden van de wijze waarop machten met nieuwe informatie of nieuwe kennis omgaan. In ’t Veld onderkent dit ook als hij beschrijft hoe kennis, resultaten van toekomstonderzoek op departementen gebruikt wordt, of juist niet (p.243). Toch geeft hij reflexiviteit zo’n belangrijke plek in het politieke proces van innovatie.

Bij het vraagstuk van duurzaamheid onderkent In ’t Veld een sociale, een ecologische en economische dimensie. Voor een haalbaar duurzaamheidsbeleid, waarvoor in de samenleving draagvlak te vinden is, moeten we met alle drie dimensies rekening houden. Dit geldt temeer daar binnen een democratie als de onze geen globale overeenstemming te verwachten is – gezien de vergruizing van waarden en waardenhiërarchieën bij individuen en groepen – over belangrijke maatschappelijke kwesties. Als wij bijv. de zorgen van de industriële melkvee­houderijen over hun toekomst niet serieus nemen, komen we niet ver in de verduurzaming van de landbouwsector. Op zich is deze stellingname begrijpelijk. Maar als je in ogenschouw neemt (NRC, 12 feb 2022) dat Oxfam berekende dat de rijkste 10% van de wereld verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de CO2-uitstoot, bereik je weinig resultaat als je de vuistregel van In ’t Veld hanteert, namelijk dat alleen die maatregelen gericht op duurzaamheid aandacht verdienen die in geen van de dimensies een verslechtering opleveren (p. 37).  Ik denk daarentegen dat verduurzaming van onze economie een mondiale kwestie is van – op de langere termijn – een ingrijpende mondiale herverdeling van welvaart. David van Reybrouck meldt in zijn Huizingalezing[4] dat het westen de toekomst van de gehele aarde verregaand gekoloniseerd heeft en dat derhalve op mondiaal niveau grondige ingrepen in de economie onvermijdelijk zijn.

Vooralsnog lijkt mij dat de drie kernvragen van Ralf Dahrendorf (door In ’t Veld aangehaald op p. 79) nog steeds van toepassing zijn op het zojuist genoemd vraagstuk:

  • How can we bring about changes in our societies without violence?
  • How can we control the rulers with the support of a system of checks and balances and ensure that they will not abuse power?
  • How can all citizens participate in the exercise of power?

Een opvallend onderdeel van het boek zijn autobiografische passages, waarin de auteur schrijft over zijn jeugd (in oorlogstijd) in Den Haag, zijn middelbare schooltijd, zijn loopbaan aan de universiteiten van Leiden en Nijmegen, waar ik bij hem afstudeerde, en op het ministerie van OCW (directeur-generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek), zijn kortstondige staatssecretarisschap, zijn werk als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ProRail bij de besluitvorming over de exploitatie van de Betuwelijn en zijn kortstondige samenwerking met Pim Fortuyn. Deze teksten zijn zonder franje, bijna onderkoeld opgeschreven in woorden en zinnen die her en der een hoog soortelijk gewicht hebben, ook over eigen fouten en verkeerde inschattingen. Juist daardoor oogt het geheel als open en kwetsbaar. Deze teksten zijn ook onthullend over bestuurlijke kortzichtigheid en onbenul én machtsmisbruik. Heerlijk om kennis van te nemen. In ’t Veld presenteert ze als casussen. Zijn werk als directeur-generaal Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid geeft enkele voorbeelden van hoe kennis in het beleid wordt gebruikt (heel weinig, ondanks de inzet van de schrijver zelf): veranderingsprocessen zijn complex. De besluitvorming over de exploitatie van de Betuwelijn is een voorbeeld van hoe met scenario’s gewerkt kan worden maar niet gebeurt. Zijn kortdurende rol van staatssecretaris Hoger Onderwijs laat zien dat kennis, relaties en macht een explosief en pijnlijk mengsel kunnen zijn. Zijn belevenissen met Fortuyn laten zien dat ideologieën aan belang hebben ingeboet en politiek nu veelal draait om persoonlijkheden die zoveel mogelijk publieke sentimenten op de kiezersmarkt aanspreken.

Als ik deze persoonlijke belevenissen lees bekruipt me het sterke gevoel dat macht en (persoonlijke) verbindingen met machtigen bepalend zijn in politieke processen. Hij geeft met deze persoonlijke geschiedenissen voorts een goed beeld van zijn eigen waarden van waaruit hij werkt, denkt en schrijft, of zoals hijzelf zegt: ’Waarden vormen mijn identiteit’ (p. 21). Zijn ontboezemingen lijken -op enige afstand- oprecht en overtuigend.

Ik vond het leuk en stimulerend om dit boek te lezen. In ’t Veld’s ideeën over aanvullende participatieve vormen van democratie spreken mij zeer aan. Ook als er ooit grondige veranderingen komen in de manier waarop wij leven en samenwerken, hebben we nog steeds te maken, legt In ’t Veld uit, met allerlei vraagstukken over kennis, meningsvorming in de media, met machten en belangen en ook nog steeds met niets ontziende begeerte van een aantal individuen naar macht en rijkdom te maken.

Het kost soms een mensenleven om goed te beseffen hoe dierbaar iemand is, was, schrijft In ’t Veld (p.16).  Inderdaad.


[1] Op de eerste dag dat ik hieraan schrijf verneem ik op het NOS Journaal dat er een kazerne moet sluiten: niet die van Eindhoven, Rotterdam of Doorn maar nota bene de tweede in de afgelopen tien jaar van Drenthe; na Emmen dreigt ook Assen haar kazerne te verliezen.

[2] Titel van een (congres)bundel essays uit 2015 over de kwaliteit van het onderwijs onder redactie van Roel in ’t Veld, met overigens een aantal zeer lezenswaardige teksten.

[3] Bij de regeling belastingtoeslagen maakte de alom gevreesde fraudemogelijkheden dat er in de uitvoering geen ruimte was voor ambtenaren om uitzonderingen te maken. Zie verder Jesse Frederik, Zo hadden we het niet bedoeld. De tragedie achter de toeslagenaffaire, De Correspondent, 2021

[4] David van Reybrouck, De kolonisatie van de toekomst, Leven aan de vooravond van de klimaatcatastrofe, Uitgeverij Elseviers Weekblad, 2021.

Elke dag oorlog

Over Anjet Daanje, De herinnerde soldaat, Groningen 2019

Europa en ook de rest van de wereld kende in de 20ste eeuw veel oorlogsgeweld. Miljoenen mensen, soldaten en burgers werden gedood en wanneer ze het overleefden waren hun verdere levens erdoor getekend. Velen hebben herinneringen aan een oorlog (‘de oorlog’) waarover ze soms met trots, soms met schrik of afschuw hun avonturen vertellen of juist erover zwijgen.

Voor vele andere overlevenden die ook slachtoffers waren is hun leven door de oorlog meer dan getekend: ernstig getraumatiseerd door verkrachting, het getuige zijn van moord en doodslag, door honger, door gevangenschap, door marteling of na verblijf in een concentratiekamp.

Ik ben van na de (West-)Europese oorlogen en heb iets dergelijk nooit hoeven meemaken, maar ik ben wel steeds nieuwsgierig geweest naar hoe mensen de oorlog(en) ervaren hebben en hoe ze verder zijn gegaan met hun leven als ze het overleefden.

Mede door de ontwikkeling van het wapentuig in de 19de en 20ste eeuw zijn in de afgelopen 120 jaar ook enorm veel burgers gevallen als slachtoffers. Soms kun je zelfs stellen dat het oorlogsgeweld op de eerste plaats gericht was tegen delen van de eigen bevolking, tegen een etnisch te onderscheiden deel van de eigen bevolking of tegen een wanhopig hongerende, werkloze en in bittere armoede verkerende mensenmassa die in opstand kwam.

In de 20ste eeuw is er overal op de wereld op ongekend grote schaal gemoord. De Amerikaanse historicus Rummel heeft dit zo’n 25 à 30 jaar terug grondig in kaart gebracht. Bram de Swaan heeft over zijn onderzoekingen en telwerk een brochure geschreven en een openbare les (Huizingalezing) gehouden[1] in 2003. Hieruit de volgende passage:

Er zijn in de afgelopen eeuw vier regiems geweest die elk meer dan tien miljoen mensen hebben vermoord. Tussen 1917 en 1987 zijn in de Sovjet-Unie tweeënzestig miljoen mensen omgebracht door executie, mishandeling, foltering, uitputting of uithongering. Dat aantal is door geen enkel regiem geëvenaard. Communistisch China komt daar nog het dichtste bij met ruim vijfendertig miljoen vermoorde burgers tussen 1949 en 1987. Naar het totaal dodental onder weerloze mensen komt het nazi-regiem op de derde plaats met eenentwintig miljoen moorden. Als vierde verschijnt in de tabel een regiem dat nagenoeg vergeten is, Nationalistisch China waar de Kwo-min Tang onder Chang Kai-shek tien miljoen ongewapende mensen heeft gedood tussen 1928 en 1949.

En dan zwijg ik nog maar over de massamoorden in Mexico, Armenië, Namibië, Zuid-Afrika, Congo, of recenter, Myanmar, Sudan, Rwanda, Venezuela, Argentinië, Eritrea, enz. Als er iets kenmerkend is voor de geschiedenis van het mensengeslacht, is het wel dat machthebbers steeds opnieuw middelen afdwingen voor en kunnen bevelen naar wrede oorlogsvoering en genocide (massamoord) of democide (volkerenmoord) om hun positie veilig te stellen.

De wereldwijde verbreidheid van het geweld, altijd en overal is de negatieve spiegel van de gevolgen van oorlog en geweld voor een overlevend slachtoffer. In allerlei getuigenissen is de afgelopen 40 jaar de wreedheid van oorlogsgeweld tijdens maar ook na die oorlog voor een enkel individu beschreven. Dagboeken, terugblikken, memoires van allerlei aard laten zien dat een gewoon mens meestal, niet altijd[2], heel veel moeite moet doen om weer een gewoon leven na zo’n oorlogservaring op te pakken. Niet zelden eindigt zo’n leven dramatisch: nachtmerries, echtelijke ruzies, opname in een kliniek, verlatenheid, drugs- of alcoholverslaving, suïcide, waanzin. De aantallen getraumatiseerde overlevenden van oorlogsgeweld op de gehele aarde moet enorm zijn, wellicht wel meerdere honderden miljoenen.

Anjet Daanje heeft met De herinnerde soldaat een roman geschreven over één zo iemand.  Namelijk een die de Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse loopgraven overleefde, er zijn geheugen kwijtraakte, niet meer weet wie hij is en wat hij heeft meegemaakt, zwerft hij rond in de buurt van waar tot voor kort gevochten wordt. Hij wordt gevonden en hij belandt uiteindelijk in een inrichting in Gent waar hij de naam Noen Merckem krijgt, want op zekere dag gevonden rond het middaguur bij het plaatsje Merckem.

In de kliniek werkt hij in de tuin en heeft ’s nachts op de slaapzaal bij toerbeurt dienst om te waken over medepatiënten zodat die gekoesterd kunnen worden bij hun nachtmerries.

Op zekere dag, zo’n vier jaar na de oorlog, komen er achtereenvolgens twee vrouwen op bezoek die naar hun vermiste echtgenoot zoeken. De tweede vrouw, Julienne, herkent hem als de hare en met veel getouwtrek met de behandelende arts krijgt zij haar man mee. Hij blijkt Amand Coppens te heten.

Ze woont in Kortrijk met twee kinderen, zijn kinderen, en verdient de kost met een kleine fotowinkel.

Een jaar lang ontspint zich een leven van momenten van herinnering, zwarte angstaanjagende dromen, woedeaanvallen, voorzichtige toenadering tussen hem en de kinderen en de eerste stapjes naar een nieuwe intimiteit tussen de echtgenoten. Zij leert hem het fotografie-vak. Hij leert om te gaan met haar en de kinderen. En dan is er plots weer een aanval van verstandsverbijstering, woede, hevige angst, nachtmerries, vlagen van herinnering door beelden of geuren. De oorlog is elke dag en elke nacht aanwezig. De spanning die soms wat minder wordt, is steeds voelbaar, ondanks dat de verhouding tussen de twee echtgenoten groeit. Er is weer samen lachen, slapen, intimiteit en seks. En er is ook wantrouwen van hem naar haar: vertelt zij wel alles wat er is gebeurd tijdens de oorlog? Hij ontdekt dat haar oorspronkelijke huis in Meenen er nog steeds staat in deze overigens grotendeels verwoeste stad. Coppens fotografie staat nog steeds op de muur in het nog onbewoonde huis, zo ontdekt hij als hij boos om een ruzie op een dag helemaal naar Meenen reist. Zij vertelt later wat de reden is dat zij naar Kortrijk is verhuisd: zij verpleegde Duitse soldaten en werd als moffenmeid uitgekotst door de gemeenschap. Er zijn verschillende momenten van wantrouwen, van niet alles zeggen, van onbegrijpelijke teleurstellingen, plotse boze momenten die vervolgens weer afgewisseld worden door lieve momenten van tederheid, samen genieten van een sigaret in de tuin of een intense vrijpartij.

Echter er verschijnt op zeker moment in zijn dromen een andere blonde vrouw waarvan hij de naam uiteindelijk ook herinnert: Käthe. Drie dromen verder weet hij ook haar naam Tönsing en hij weet: dit moet zijn vrouw zijn. Er komen dromen waarin zij hem voorleest, in een weide, zij aan de overkant van een brede sloot. Weer later komt de naam van het dorp binnen en de hond van de familie, Issie. In steeds meer nissen van zijn geheugen komt licht binnen. Hij maakt ruzie met Juliette over wat te doen, zij zegt dat Käthe zijn vrouw niet was en nodigt hem uit een brief te sturen naar haar in dat Duitse dorp. De brief komt na anderhalve week terug: Juliette heeft er te weinig postzegels op gedaan. Hij besluit na wederom een woordenwisseling over twee weken te vertrekken. Zij laat hem gaan, regelt een reispas op het gemeentehuis voor hem, geeft eten mee voor onderweg naar Duitsland en hij reist per trein eerst naar de grens, dan naar Keulen en dan, is het plan, verder met een lokaal boemeltje. Deze laatste rijdt niet: Duitsland verkeert in een hevige crisis, het openbare leven is lam gelegd door een gierende inflatie. Wie eten wil kopen moet iets te ruilen hebben. Treinkaartjes worden niet meer verkocht. Hij besluit het laatste stuk dan maar te lopen en komt na allerlei avonturen met zwervers en bedelaars aan in het dorp. Hij herkent het en loopt naar de boerderij van de familie. Hij ziet haar met twee kleine kinderen bij zich en zij roept naar hem dat er niets te halen valt en dat ie zich weg moet scheren. Ze gaat naar binnen en komt even met haar hond en een jachtgeweer weer naar buiten. De hond Issie blaft, komt dichterbij en herkent hem dan en spring blaffend en kwispelend tegen hem op. Käthe herkent dan haar dood gewaande Vlaamse man Louis Blauwaert.

Hij blijft twee dagen op de boerderij, Käthe communiceert nauwelijks met hem, zij is hertrouwd en heeft twee kinderen van haar tweede man Rainer. Louis wordt ook door de anderen, behalve de hond Issie (Käthe’s ouders en Käthes man) slechts getolereerd. Hij slaapt in de hooiberg in schone lakens. De tweede nacht komt Käthe bij hem en ze slapen naast en tegen elkaar, praten weinig en vrijen niet. Als hij heel vroeg in de morgen wakker wordt is ze weer verdwenen en blijkt in de keuken zijn koffer, knapzak met eten en drinken voor onderweg klaar gezet te hebben. Hij begrijpt dat zij niet in staat is haar huidige leven overhoop te gooien en vertrekt aan het eind van de nacht, lopend naar Keulen.

Issie gaat echter met hem mee, maar de hond wordt na enige kilometers onrustig en gaat terug naar de boerderij: ook zij kan de boerderij en de mensen daar niet in de steek laten.

In Keulen koopt hij van zijn laatste Belgische franken een kaartje naar de grens. Verder komt hij niet. Dwalend in de regen vlak over de grens valt hij in slaap en droomt dat Juliette in de voering van zijn jas wat extra franken genaaid heeft. Hij wordt wakker, vindt de franken en kan een treinkaartje naar Kortrijk kopen.

Hij besluit tegen Juliette te zeggen dat Käthe niet blijkt te bestaan. Juliette is dolblij hem terug te zien en hij laat haar met haar leugen zegt dat Käthe niet bestaat en dat hij Amand Coppens is.

De alomtegenwoordigheid van de oorlog in Europa – macro en micro- heb ik al genoemd. De verdienste van dit boek is dat deze alomtegenwoordigheid in het leven van deze twee mensen heel indringend verbeeld en verwoord wordt.

Maar er is nog iets anders. De spanningen, botsingen, conflicten en hevige gevoelens van elkaar liefhebben en willen liefhebben van Juliette en Amand twee overlevenden, zijn zeer herkenbaar, ook al heb ik, lezer van dit boek,  de oorlog niet meegemaakt. In bijna elke woordenwisseling of gesprek voelde ik me als lezer partner of partij. Ik heb zelden zo’n empathisch boek over de relatie van twee mensen gelezen. Het lezen van dit relaas ontlokte zelfs wisselende emoties in mijn eigen bestaan in de weken dat ik het las. Daanje maakt mij zo duidelijk dat oorlogstrauma’s menselijke reacties en geen pathologische reacties oproepen bij de overlevenden. Over de stijl van dit schrijfwerk: er zijn lange zinnen en alinea’s die steeds met: En (toen).. beginnen. Er is geen treffender manier om een leeg geheugen opnieuw te vullen. In het hoofd van Amand is geen hiërarchie van grote lijnen en gebeurtenissen. Alles is nevengeschikt, zijn belevenissen met Juliette en de kinderen in Kortrijk (en met Käthe) worden noodzakelijkerwijs aan elkaar geregen als een kralenketting en eerst daarna kan er van onder- en bovenschikking en grote lijnen sprake zijn. Alles is belangrijk als je geen herinneringen hebt. Daanje heeft een groots en belangrijk boek geschreven.


[1] Abram de Swaan, Moord en de staat, Huizingalezing, december 2003

[2] Zo merkte Renate Rubinstein in Vrij Nederland destijds in 1982 verbaasd op dat uit de memoires van Yvo Pannekoek, een joodse arts uit Amsterdam ook een overlevende, juist naar voren komt dat Pannekoek gegroeid is van de oorlog.

Stemmen: een boek over het Concertgebouworkest

Het Concertgebouworkest bestond in 2013 125 jaar. Iedereen die een beetje van muziek weet, weet dat dit orkest tot de top van de wereld behoort samen met die uit Berlijn, Wenen en New York.

Het jubileum heeft dit orkest aangegrepen een uitgebreide wereldtournee te houden en daarbij alle werelddelen aan te doen. Voor een dergelijk groot orkest (+ 125 professionele musici en voor de staf daaromheen is zo’n tournee een gigantische operatie die jaren daarvoor al voorbereid moet worden.

Judith van der Wel reisde mee en trok meer dan een jaar intensief op met het orkest. Zij sprak musici, dirigent, muzikaal directeur, algeheel directeur, de verzorgers (“inspecteurs”), de boekhouder, de planners, de communicatiemedewerkers en leerde zo dit orkest, zijn mensen, zijn traditie, zijn werkwijze en zijn problematiek goed kennen. Alle gesprekken documenteerde zij en bracht deze onder in afzonderlijke hoofdstukjes van drie à zes bladzijden. En deze geven bij elkaar een rijk en zeer divers beeld van dit orkest.

Wat het boek vooral boeiend maakt is dat Van der Wel het licht laat vallen op allerlei onvermoede aspecten van het bestaan van het orkest en het leven van de musici. Het verschil tussen eerste violen en tweede violen en vooral ook tussen de betreffende musici. De eerste groep meer op de voorgrond, in de spotlights en de tweede groep die meer voor de harmonieën en sfeer in de muziek zorgen. Verschillende types musici. De slagwerksectie achteraan die soms weinig te doen hebben en tussentijds vroeger soms achter de gordijnen verdwijnen om …een sigaret te roken en wat te drinken. De ingetogen houtblazers[1] (hobo, klarinet, fagot) verschillen in veel opzichten van de meer masculiene, soms schetterende koperblazers. De Franse en de Duitse school bij de cello’s. En dan heb ik het nog niet over de concertmeesters en de dirigenten Mengelberg en Haitink verschilden hemelsbreed en deze waren weer zeer verschillend in vergelijking met Mariss Jansons, Daniele Gati[2] of Riccardo Chailly. Waar hard werken aan een ijzeren repertoire en internationale erkenning het levenswerk was van Mengelberg, liet Haitink het eigen warme karakter van het orkest meer uit het orkest zelf komen. Waar Haitink Brückner op de kaart zetten was Chailly vooral de vernieuwer met modern repertoire. Het orkest wordt aanvullend op eigen inkomsten gefinancierd door het rijk en de gemeente Amsterdam. In begin jaren negentig – het neoliberale beleid van Lubbers, Kok en Zalm wordt uitgerold over de collectieve sector – moeten zorg, onderwijs en cultuur meer marktgericht gaan werken. Het orkest stelt een commercieel manager aan, maakt werkt van communicatie en website, professionaliseert het personeelsbeleid en wordt in alles een organisatie waarin doordacht met mensen, geld en tijd wordt omgesprongen. Ik heb niet het idee dat dit het orkest slecht is bekomen of dat de muziek eronder geleden heeft.

Van der Wel legt nergens uit wat het geheim van het Concertgebouworkest behelst. Ik vermoed dat het gaat om de vraag hoe komt het dat dit orkest zo goed is (en dat al jaren zo is) en hoe komt dit orkest aan haar karakteristieke warme “sound”?

Haar boek geeft daar geen eenduidig antwoord op maar legt meerdere stukjes van een puzzel op tafel.

Bijvoorbeeld de selectieprocedure, waarin musici en niet de dirigent samen beslissen wie ze aannemen na enkele rondes voorspelen, waarvan de eerste keer blind, achter een gordijn. De musici komen daarbij de laatste dertig jaar uit steeds meer verschillende uithoeken van de wereld: China, USA, Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk, Rusland, Noorwegen, Engeland, enz. Deze musici brengen natuurlijk ook allerlei verschillende “scholen” en opleidingsstijlen in dit orkest bij elkaar. Voor de individuele musici is spelen in dit orkest de hemel, hoger kun je niet reiken en deze musici willen maar één ding: dat zij zelf en het orkest nog beter worden. Er zijn musici die vrijwel elk vrij uurtje op hun instrument strijken of blazen, ook tijdens tournees.

Het reizen en de hotels tijdens zo’n wereldtournee moet heel vroeg goed geregeld worden. Orkestleden en hun instrumenten moeten mee en bij overstappen op een andere vlieglijn moet alles goed gaan anders komt een laatste repetitie in de zaal waar men morgenavond optreedt in gevaar. En dan spreek ik nog niet over de musici die een bepaalde nationaliteit en dito paspoort hebben die sommige landen daarom niet in mogen of daar op het vliegveld opgewacht worden om gearresteerd te worden vanwege eerder gedane uitspraken over het politiek systeem van dat land (van herkomst). Zo is er bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over de vraag of het orkest een statement zou maken in Petersburg en/of Moskou over het wrede beleid jegens de lhbti-mensen in Rusland. Voor de homo’s in het orkest ligt dit zwaarder dan voor andere. Maar mag je een gastheer bruskeren?

Waar ik evenmin nooit eerder aan gedacht heb is dat er speciale relaties bestaan tussen sommige musici. Je hebt een vader en zoon en enkele echtparen, maar natuurlijk ook verliefdheden en affaires die daar ontstaan. Ook zijn er musici die ooit de docent waren van een jonge getalenteerde collega die in de loop der jaren de senior in kwaliteit en gewicht voor het orkest overstijgt.

Mariss Jansons moet plots op de tournee een concert afzeggen vanwege een crisis in zijn gezondheid. Gelukkig is er een (jonge) reserve dirigent meegereisd die het stokje – de baton- naadloos overneemt. Vrijwel alle cruciale posities in het orkest zijn dubbel bezet en de groep slagwerkers zijn bij traditie multi-instrumentalisten en heel goed uitwisselbaar.

Ik verwachtte het niet, maar er is ook een discussie over het aantal buitenlanders in het orkest. Het is te kort door de bocht om dit op te vatten als (beperkte) xenofobe gevoelens. Terwijl ik denk: hoe meer buitenlanders hoe beter, want hoe meer nieuwe en anders geschoolde professionaliteit in het orkest en daar wordt het orkest alleen maar rijker van, maakt een veelheid van buitenlandse musici de onderlinge communicatie, de sociale samenhang binnen het orkest moeilijker. Hoewel veel musici de Nederlandse taal leren, is communicatie vanuit verschillende culturele achtergronden niet steeds een verrijking. Humor, wat je wel of niet zegt, de inspraak van de musici, de autoriteit van de concertmeester of dirigent de lhbti-mensen in het orkest, jong en oud, enz. dit alles wordt ingewikkelder bij verschillende achtergronden.

De tournee is overigens op den duur niet alleen slopend. Het orkest doet ook bijzondere ervaringen op. Een voorbeeld. Men is gewend op tournee als het even kan een gratis openluchtconcert te verzorgen voor mensen die de dure tickets in een concertgebouw niet kunnen betalen. Zo geeft men gratis wat lessen aan het Cape Youth Philharmonic Orchestra in Kaapstad en bezoeken ze township Soweto voor een gratis openluchtconcert. De orkestleden worden op hun beurt bij aankomst getracteerd op een concert met dans door kinderen die zonder bladmuziek, uit hun hoofd, op eenvoudige instrumenten spelen. Voor de meeste musici een niet te vergeten kippenvelmoment: Vroeger kon ik zo recht uit mijn hart spelen, ik ben dat kwijtgeraakt.

Dit boek is een verrassend, boeiend en daarom waardig monument voor een orkest waar we zuinig op moeten zijn.

Judith van der Wel, Stemmen, Het geheim van het Koninklijk Concertgebouworkest, Querido Amsterdam, 2015


[1] In de jazz spreekt men van rietblazers.

[2] Dit boek is verschenen vóór het ontslag van Gati vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Steeds vaker hoop ik dat iemand mij vindt

Over twee boeken van Marieke Lucas Rijneveld

In betrekkelijk korte tijd is Marieke Lucas Rijneveld een literaire grootheid geworden. Ze schrijft gedichten die sinds 2015 gepubliceerd worden. Haar eerste roman De avond is ongemak (Amsterdam, Atlas-Contact, 2018) is bejubeld in de vaderlandse pers. Vertalingen zijn uitgebracht en prompt ging de Internationale Booker Prize in 2020 naar de Engelse versie hiervanThe discomfort of Evening vertaald door Michele Hutchison.

Daarna verscheen in 2020 de roman Mijn lieve gunsteling ook bij Atlas-Contact, deze zou nog beter en mooier zijn dat de eerste roman. Zo’n ontvangst als beginnende schrijver komt niet vaak voor, reden genoeg om mijn nieuwsgierigheid te wekken en beide boeken te lezen.

De avond is ongemak verhaalt over een gezin rond de jongste eeuwwisseling op het platteland. Een boerengezin Mulder levend van een fikse veestapel, aangesloten bij en levend volgens de mores van de gereformeerde kerk. Er zijn vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Het verhaal is geschreven vanuit de positie van het meisje dat zichzelf Jas noemt. Zij heeft een zus Hanna en twee oudere broers, Matthies en Obbe. Wanneer Matthies bij een winterse schaatstocht in een wak rijdt en onder het ijs verdrinkt herstelt het gezin zich niet van deze klap. Jas, die sinds die tijd haar jas niet meer uitdoet laat zien hoe langzaam maar zeker het gezin desintegreert: het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen wordt steeds minder. Vroeger zou men het woord ‘atomiseren’ hiervoor gebruiken. In plaats van elkaar te steunen en gezamenlijk het immense verdriet te dragen gaat ieder steeds meer een eigen weg. Moeder en vader hebben steeds minder contact, raken elkaar ook niet meer aan en moeder eet ook steeds minder. De drie kinderen voelen steeds meer verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun ouders en zijn hun losheid en onbezorgdheid kwijt. De dreiging van straf van God is dagelijks voelbaar in het leven van de drie kinderen die intussen wel met alle lichamelijkheid en experimenten opgroeien in een leven dat verdoemd is. De kinderen zijn nog het meest natuurlijk en gewoon in dit gezin. Jas mist haar overleden broer, deelt geheimen met zus Hanna en maakt samen met haar het grote Plan om er vandoor te gaan naar de overkant van het water, over de brug. De Overkant krijgt in het boek steeds meer een mythische lading: daar wacht de verlossing en zij zijn vastbesloten daar ooit heen te gaan. Zij ontdekken hun lijf en alle gaten die daarbij horen en onderzoeken met (hun broer) de grenzen van gewelddadigheid jegens dieren (een dwergkonijn, een hamster en een haan moeten het ontgelden). Als de boerderij getroffen wordt door de MKZ-crisis en de veestapel geruimd moet worden is dit de genadeklap voor het gezinsverband. Obbe verwijdert zich van zijn zussen die steeds meer alleen komen te staan net als hun ouders. De aankondiging van nieuwe koeien komt voor het gezin te laat. Jas blijkt niet in staat het verbond met zus Hanna voldoende te vertrouwen ze is bijvoorbeeld doodsbang als Hanna op een winterse dag de schaatsen onder bindt voor een schaatstocht. Ze gaat uiteindelijk haar broer Matthies achterna door zich, met haar twee padden in de vrieskist in de kelder op te sluiten. Ze komt nooit aan de overkant.

De eenzaamheid weet Rijneveld heel goed te verwoorden, haar zinnen zijn mooi van eenvoud en vanzelfsprekendheid. Jas vecht er steeds meer voor niet uit elkaar te vallen, niet te desintegreren. Ze is daarbij in de eerste maanden gericht op anderen voor hulp en erkenning – ik hoop dat iemand mij vindt. Later beseft ze dat ze alleen nog zichzelf kan hebben en eens naar zichzelf terug wil. Als teken daarvan steekt ze een punaise in haar navelbobbel, daarbinnen is haar doel en niemand mag het weten. Rijneveld is overtuigend in het verwoorden en verbeelden van hoe kinderen een dergelijk verlies beleven, hoe kinderen hun ouders beleven en hoe ze beleven dat zij in de puberteit komen. Mythen, associaties, verbindingen tussen binnen- en buitenwereld die voor kinderen heel gewoon zijn, aangevuld met veel bijbelse dreiging, maken dat het heel gewoon is wat Jas doet. Rijneveld doet dit heel knap, vooral doordat zij het genoemde associatieve denken van kinderen zeer aannemelijk en waarheidsgetrouw brengt. Rijneveld is haar kindertijd niet vergeten en dat levert mooie kinderlijk-volwassen zinnen op.

Mijn lieve gunsteling uit 2020 gaat over mensen uit hetzelfde gelovige milieu van veehouders. Ook hier is een gezin met opgroeiende pubers, hier zijn het er twee. De vader is veehouder en communiceert weinig met zijn twee kinderen; zijn vrouw is ooit naar Stavanger vertrokken en wordt hier geregeld genoemd als de verlatene waaromheen een ijzige stilte hangt. Het gat dat haar vertrek in het gezin veroorzaakte is voelbaar. Daarnaast is er nog een niet-meer-iemand aanwezig: de verlorene, een kind dat met een verkeersongeluk om het leven is gekomen Ook hier resulteert dit drama, net als de MKZ-crisis in het eerste boek, dat de drie gezinsleden als drie eilandjes naast elkaar leven en geen contact hebben. Geatomiseerd.

Het onbesprokene heerst ook in dit gezin. Je voelt als lezer de oorverdovende stilte.

Centraal in deze roman staan echter de veearts van dit veehoudersgezin en de 14 jarige dochter. De eerste is na seksueel misbruik door zijn moeder, niet in staat een relatie aan te gaan en te onderhouden met een volwassene. In zijn beroepsleven heeft hij tijdens de MKZ-crisis moeten meemaken dat hij een veehouder ontdekte die zich verhangen had, een gebeurtenis die ook in het eerste boek voorkomt. De veearts zonder naam – de dochter van de veehouder noemt hem Kurt- is gefascineerd door opgroeiende kinderen, meisjes van dertien met een nog ontluikende seksualiteit. Zijn “lieve gunsteling” is de dochter van de veehouder, die eveneens geen naam krijgt in dit boek, die volop bezig is met de verschillen tussen jongens en meisjes en met wat volwassenen met elkaar doen in bed. Zij is gebiologeerd door penissen van jongens en van allerlei soorten dieren. Zij wil ook zo’n jongens-“gewei”, een woord dat Rijneveld van Gerard Reve leent. De veearts is gek van haar en belooft haar een gewei. Het relaas van deze twee, die vooral op initiatief van de veearts een onmogelijke relatie aangaan, wordt achteraf vertelt door de veearts, als zijn vrouw het huwelijk al beëindigd heeft. Hij vertelt in lange zinnen, waar de ene na de andere bijzin en vervolgzin door komma’s aan elkaar geregen worden, een werkwijze die Rijneveld ook in haar eerste roman toepast, de achtereenvolgende geheime gebeurtenissen die tussen deze twee plaats vinden. De kusjes, het aaien, de aanschaf van een matras voor achterin de Fiat, de vermoedens van zijn vrouw, de verterende jaloezie van de veearts als het meisje verkering krijgt met zijn enige zoon, de woede van zijn vrouw, de kinderlijke, ook hier magische, fantasieën van het meisje, haar gesprekken met Hitler en Freud, haar hoofdrol en schuld in de aanslag op de Twin Towers, alles komt tot ons via de veearts die als een bevlogen journalist zeer uitvoerig verslag doet tot de breuk tussen die twee en zijn arrestatie. In dezelfde tijd valt het gezin van de veehouder uit elkaar en kan het meisje een reeds sluimerende carrière als zangeres van een popband starten.

De beide boeken zijn niet alleen door dezelfde schrijver geschreven, maar ook aan elkaar verwant door de keuze van hetzelfde gelovige veehoudersmilieu en de beginnende puberteit van beide hoofdrolspelers. Rijneveld presenteert in beide boeken hele mooie, beeldende zinnen die op overtuigende wijze de denk-, leef en gevoelswereld van jonge pubers die nog weinig nuances maar veel absoluutheden kennen. Deze boeken brengen bij mij de herinnering terug aan de sfeer die ook in mijn puberteit aanwezig was. Rijneveld ontvouwt in beide boeken de stilte, de leegte en het onbesprokene die rond familiedrama’s kunnen ontstaan. Zij sc hrijft vanuit de optiek van het kind en van de veearts. De zwijgende ouders zijn in De avond is ongemak en de zwijgende norse vader in Mijn lieve gunsteling is vanuit het perspectief van volwassenen minder overtuigend: mijn generatie heeft geleerd te praten over wat ons bezig houdt. Rijneveld schetst zodoende een beklemmende sfeer in het milieu waarin zij opgroeide, met een ongeloofwaardige kant: de stille ouders.

Hoeveel waarheidsgehalte dit beeld heeft weet ik niet. Als zij door te overdrijven dergelijke boeken weet te maken, is de vraag naar de sociologie en sociale psychologie van het milieus van de intensive veehouderij wellicht van minder belang.

Ik moet nog wel opschrijven dat het eerste boek mij tot de laatste bladzijde in zijn greep had. Maar bij Mijn lieve gunsteling, verloor ik kort na de eerste helft van het boek langzaam maar zeker mijn belangstelling. Het brandende verlangen van de veearts kwam steeds in andere toonaarden terug en op een gegeven moment was dit voor mij genoeg en voegden nieuwe uitweidingen daarover niets meer toe. Toen liet zich ook wreken dat het verhaal vanuit de veearts geschreven is: bekend met alle uithoeken van zijn verlangen naar haar kwam het voorwerp van zijn verlangens steeds verder van hem en van de lezer af te staan. Zij werd stiller en eigenlijk steeds meer het object van het handelen en de fantasieën van de veearts en steeds minder subject. Net als Jas uit het eerste boek is ook de Gunsteling steeds minder gezien. Dit verwijderingsproces duurt te lang voor mijn gevoel en is ook minder creatief beschreven door Rijneveld. Kortom ik was klaar met dit boek voordat ik het uit had.

Een rebelse jeugd in de kop van Noord-Holland

Over:

Kees Looijesteijn, Rebel tussen tulpen, De voorbeeldige jeugd van Kees Looijesteijn, Anna Paulowna, 2019 (€ 35)

Kees Looijesteijn was in zijn jeugd dorpsgenoot. Hij was van een jaar later (1953) en zat daarom niet bij mij, maar een klas later op dezelfde katholieke St. Janschool te Breezand in de Kop van Noord-Holland. Ik was niet met hem bevriend, maar kende wel zijn gezicht van het schoolplein. Waar ik me tussen al die jongens en meisjes, de school telde meer dan 300 kinderen, op de achtergrond hield, trok hij geregeld de aandacht van de juf of meester. Hij had branie. Zo moest zijn voorkomen wel in mijn herinnering zijn bewaard.

Na de LTS in Den Helder en de MTS (elektrotechniek) in Alkmaar werkte hij van 1974 twee jaar in Peru via de SNV als ontwikkelingswerker met de taak het technische onderwijs daar verder te brengen. Na twee jaar Peru sluit hij deze periode af met een reis, samen met zijn vriendin door Zuid-Amerika en keert terug naar de Anna Paulowna polder. Hij wordt gekozen in de gemeenteraad voor de PvdA, wordt later wethouder en wordt bij zijn afscheid als gemeentebestuurder in 2002 geridderd en ereburger van Anna Paulowna. Hij was toen bijna vijftig en heeft zijn verdere jaren onder andere kunnen besteden aan de fotografie, ook in zijn jeugdjaren al zijn hobby. (Zie voor zijn werk: www.looijesteijn.nl.)

Nu hij net als ik ver in de zestig is, heeft hij een poging ondernomen zijn persoonlijk fotomateriaal te ordenen en maakte er voor zijn nageslacht bijschriften bij. Deze bijschriften werden uitgebreid tot verhalen en verhaaltjes en zo ontstond dit boekwerk.

Van het bestaan van dit boek hoorde ik van mijn jongste broer en toen de tweede oplage beschikbaar kwam heb ik het gekocht.

Ik heb het met plezier gelezen, veel herinneringen zijn weer boven komen drijven.

Zoals gezegd kende ik Kees van gezicht en heb nooit iets met hem te maken gehad, althans voor zover mijn herinnering strekt. Maar op de vele foto’s herkende ik het Ceresplein en het badhuis (o.a. zijn ouderlijk huis), de Zandvaart, de katholieke kerk en nog veel meer en herkende ik hem ook van de foto’s. Dat hij lef had en vanaf zijn geboorte een rebel was maakt hij duidelijk aan de hand van de vele verhaaltjes en avonturen uit zijn kindertijd en jeugd die hij opdient. Al lezende verovert hij mijn hart alsnog, omdat hij als kind al niet bang was om streken uit te halen en schopte tegen de toen (jaren zestig-zeventig) afbrokkelende (machts-)verhou­dingen in het dorp. Met terechte trots beschrijft hij zijn avonturen en geeft intussen een boeiend inkijkje in het leven van kinderen en jongeren op het platteland van Noord-Holland in die jaren. Zo passeren de H. Hart-bijeenkomsten op de eerste vrijdag van de maand op de katholieke St. Janschool, het driftige slaan van lastige kinderen door Evert Ligteringen het hoofd van de school, de eerste kinderprogramma’s op de televisie, de winter van 1962-63 waarin hij met twee anderen bij een schaatstocht door een nauwe duiker kruipt in de verwachting dat het water overal stevig bevroren is, het dagelijks fietsen naar Den Helder voor de LTS, het drinken en de vrijages op de kermis in juli, de dansavonden in zaal Bloemenlust, het zwembad in en het waterskiën op de plas het Oude Veer. Ik had nog meer herinneringen die geactiveerd werden: de kranten en de tv over de Kennedy’s en de burgerrechtenbeweging van dominee King, de oorlog in Vietnam, provo, de jantjes die de Dam schoonvegen, de jongelui (“nozems”) die voor zaal Bloemenlust met hun brommers stonden te pronken.

In de tweede helft van jaren zestig breekt zijn maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse door, leest de krant uitgebreider, kijkt naar het Journaal en wil in 1971 dat de jongerenvereniging van de kerk meer dingen doet dan een ontmoetingsplek met veel bier te zijn voor de jongeren van de parochie. Met een bevriende makker probeert hij in het bestuur van deze jongerenvereniging (‘De Aap’) verkozen te worden hetgeen door het kerkbestuur geblokkeerd wordt. Een fikse dorpsrel ontstond. Bij de andere jongerenvereniging van Anna Paulowna is hij welkom en organiseert samen met anderen allerlei activiteiten: film- en informatieavonden, een discussieavond vóór de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook bijvoorbeeld activiteiten voor bejaarden. Intussen is hij ook gaan fotograferen, en paar blijken van zijn kunnen staan afgedrukt in het boek.

Dit boek is een zeldzame combinatie van met foto’s verluchtigde persoonlijke herinneringen en brokjes lokale geschiedenis. Omdat ook ik in dat dorp opgroeide is veel zeer herkenbaar en leuk om te lezen.

Van de passages die mij bij het lezen zijn opgevallen, wil ik enkele noemen.

Op de eerste plaats noem ik het grote aantal verkeersongelukken door jonge hardrijders die hun overmoed (soms na veel drinken) met de dood moesten bekopen. Kees noemt er een stuk of zes, uit een tijdsbestek van ongeveer vijftien jaar. In sommige gezinnen was het vaak blijvende leed niet te overzien. Zelf is hij ooit ook aan de dood ontsnapt.

Kees laat met een heldere blik zien dat ook in een dorp als Breezand de sociale lagen voelbaar aanwezig waren. Klassenverschillen kookten je schoolloopbaan voor en bepaalden bijvoorbeeld ook de banden van kinderen onderling. Kinderen van vooraanstaande bloembollenkwekers en van enkele notabelen rondom het kerkbestuur gingen zelden naar de LTS of huishoudschool, maar naar het toenmalige VWO (HBS, MMS of gymnasium). Heel goed lerende kinderen van gewone gezinnen konden maximaal uitzien naar de MULO (zoals ikzelf meemaakte). Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 is een poging ondernomen de vroege selectie, direct na de lagere school, uit te stellen. De invoering van brugklassen en de Middenschool (intussen allang weer opgeheven) hebben 50 jaar later echter hun doel niet bereikt.

Na de LTS gaat Kees naar de MTS in Alkmaar. Daar komt zijn dorst naar kennis, ook praktisch, tot bloei. Hij slaagt aan het eind met prachtige cijfers. Hij komt daar een leraar tegen die een belangrijke rol speelt in zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit is heel herkenbaar. Het komt veel vaker voor dat een specifieke leraar belangrijk is voor je ontwikkeling en latere loopbaan. (Voor mij was dat een leraar van de HBS. Ik ben hem nog steeds dankbaar.)

Kees behoorde niet tot de mijne en ik niet tot zijn kring, ik heb kortom veel van zijn avonturen niet meegemaakt of maximaal van horen zeggen. Er zijn wel een paar raakvlakken aan te wijzen. Ook ik trok vanaf mijn zestiende ongeveer met de jongens en meisje van Doedens en met Piet Langeveld op. Van dit gezelschap zijn er bijvoorbeeld vier naar het Popfestival in Kralingen, juli 1970 geweest. Tegen de tijd dat Kees en zijn vriend Geert-Jan (als ik mij niet vergis noemt hij zich al heel lang: ‘Adang Somchai’) Preyde en nog enkelen aansloten was mijn tijd gekomen om mijn studie in Nijmegen aan te vatten en vertrok ik uit de polder. Het café ‘De Vlas- en Korenbeurs’ aan de Spoorput bezocht ik ook. Op een foto in het boek zag ik tante Agaath terug, die in dat café daar de scepter zwaaide. Haar man Jeroen (afkomstig uit Noordwijkerhout) ben ik mijn leven lang dankbaar voor een verhaal dat hij mij vertelde over mijn opa (die ik nooit gekend heb) en zijn losgebroken hengst.

Het zonder veel omhaal neerschrijven van persoonlijke herinneringen, hij heeft ze door enkele meelezers op waarheidsgetrouwheid laten controleren, is moedig in de sfeer van zo’n klein dorp (waar hij nog steeds woont), temeer daar hij bepaald geen brave jongen was. Het biedt op deze manier een wat bredere blik op mijn eigen jeugd en wellicht ook op die van anderen.

februari 2021

Over Philipp Blom, De duizelingwekkende jaren

De duizelingwekkende jaren, Europa 1900-1914, Amsterdam, de Bezige Bij 2009, oorspronkelijk The Vertigo Years, London 2008.

Philipp Blom is een soepel schrijvende Duitse historicus die zich tot nu toe vooral met Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw bezighoudt. Dit boek gaat over de jaren rond de eeuwwisseling en daarna tot aan 1914. Hij gaat met zijn hoofd naar dat tijdperk terug en verhaalt over wat er gebeurde. Hij gebruikt daarbij geen onderzoekingen en analyses achteraf maar baseert zich op informatiebronnen uit die tijd. Deze aanpak maakt dat je al spoedig de paragrafen en hoofdstukken leest alsof het nu gebeurt. Je vraagt je steeds af: hoe gaat dit verder? De gekozen aanpak maakt dat dit boek geen dorre geschiedenis is, maar, ik kan niet om het cliché heen, levend verleden.

Hoe kan ik kort een boek beschrijven waarin een wirwar van culturele, economische, sociale, sportieve, technische, wetenschappelijke, politieke, kunstzinnige, infrastructurele en ook militaire ontwikkelingen om de aandacht vragen en over elkaar heen buitelen, d.w.z. elkaar beïnvloeden en veranderen? En waar te beginnen? Is er een rode draad en waarom zou die er moeten zijn?

Wij weten dat in 1914 een grote catastrofe begon met een aanslag in Servië en wij hebben vanzelfsprekend de neiging dit tijdperk in dat licht te zien en allerlei gebeurtenissen als voorafschaduwing daarvan of factor daarnaar toe te herkennen. Ongeveer zoals sommige tegenwoordige beschouwers de laatste jaren van de 20ste eeuw en het eerste tiental jaren van deze eeuw begrijpen vanuit de aanslag op de Twin Towers in New York in september 2001. Maar net als wij nu deze aanslag een plek geven en ons maatschappelijke en politieke leven niet door laten bepalen, zijn er geen heldere factoren aan te wijzen die noodzakelijk tot WOI leidden, althans Blom wijst ze niet aan. Op de wereld vinden onnoemelijk veel elkaar beïnvloedende processen van allerlei aard tegelijk plaats. Dat gebeurt nu en gebeurde een eeuw terug ook. Wat er volgende week gebeurt en wat er uit de huidige (corona)tijd voortvloeien weten wij niet en de mensen van toen wisten het ook niet.

Er gebeurde destijds van alles. Het echtpaar Curie ontdekte radioactiviteit en stond aan de wieg van röntgen-toepassingen in de gezondheidszorg. De luchtvaart groeide uit tot een volwassen reismogelijkheid naast de eveneens snel in aantal groeiende fietsen, automobielen en spoorwegen, die bovendien ook steeds sneller gingen. Mensen begonnen zich meer te verplaatsen en reisden verder.

De industrie produceerde niet meer alleen productiegoederen maar ook veel meer consumptiegoederen voor weliswaar toen nog een beperkte clientèle, de meeste mensen hadden weinig geld. Steeds meer kwamen er machines die menselijke arbeid verlichtten, overbodig maakten of fabrieksarbeiders degradeerden tot verlengstuk van die machines. Film, telefonie en fotografie kwamen op grotere schaal hun bijdrage leveren aan het moderne, snellere leven. De bovenlaag van de Europese samenlevingen kon ook kennis maken met nieuwe stromingen in de beeldende kunsten en literatuur. Tenslotte moet naast het vele niet genoemde nog melding gemaakt worden van de opkomst van de vrouwenbeweging, met eisen op het gebied van onder meer de gezondheidszorg, onderwijs, gezinsplanning en volledig kiesrecht.

Het duiden van al deze ontwikkelingen van die tijd is kortom, ook achteraf, geen sinecure en niet te doen als je je verplaatst naar die tijd. Er gebeurt van alles en soms lijkt toeval een rol te spelen. Al lezend vroeg ik me af wat er gebeurd zou zijn als enkele politici in London, Parijs, Petersburg, Berlijn en Wenen wat ruimhartiger en wat verstandiger waren geweest. En dat ‘verstandiger zijn’ betrof natuurlijk op de eerste plaats Bismarck die als Rijkskanselier de Frans-Duitse oorlog van 1870-71 met een overwinning afsloot in het Paleis van Versailles met de kroning van de eerste Duitse keizer en met naast deze ontheiliging ook nog de voor Frankrijk vernederende vredesvoorwaarden. Zo maak je geen duurzame verbindingen tussen landen. Ook de Tsaar en zijn hofhouding kon verstandiger zijn want niet alleen in de oorlog met Japan verslikte Rusland zich danig – het eigen leger was veel zwakker en dat van Japan veel beter. De enige minister van de tsaar die bekwaam was, hard werkte en van veel zaken verstand had mocht het vredesverdrag met Japan maken. Toen deze Sergej Witte ook over de binnenlandse politiek en de hofhouding van de tsaar zijn rake gedachten openlijk uitte, kon hij vertrekken. Vervolgens verslikte het tsaristische bewind zich ernstig aan de gevolgen van hun eigen wrede, onderdrukkende, binnenlandse politiek die weinig ruimte liet voor de burgerij zich te ontwikkelen en te ondernemen en helemaal geen ruimte liet aan de loonslaven in stad en platteland die in kommervolle omstandigheden voor zeer weinig geld zeer veel moesten leveren, in bovendien vaak zeer gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Van elke prachtige basiliek in Petersburg kun je je bijvoorbeeld afvragen hoeveel werklieden bij de bouw met ongelukken het leven lieten en hun gezin zonder inkomsten alleen moesten achterlaten. En dan heb ik het nog niet over de domheid van Churchill die zich bijna brandde aan een akkefietje met Duitsland en Frankrijk of aan de bruut Leopold II van België die op staatskosten de Kongo roofde en vermoordde. Hoe zou het kortom gelopen zijn als men met de kennis van toen, wat beter had nagedacht?

Eén lijn in de veelheid aan ontwikkelingen neem ik hier even apart. Blom constateert dat door de vele vernieuwingen het traditionele beeld van wat een man idealiter moet zijn begon af te brokkelen. In de industrie waren minder sterke mannen nodig omdat machines die niet moe werden het werk overnamen. Vrouwen begonnen steeds vaker op te staan, hun plaats in te nemen in de economie, dorp, stad en samenleving, wetenschap en cultuur en hun rechten op te eisen als staatsburger. De vanzelfsprekendheid dat mannen met verstand en kracht superieur zijn en daarom steeds de leiding moesten hebben in gezin, boerderij, bedrijf, leger, ziekenhuis, klooster, kerk en staat, brokkelde af. De eerste feministische golf uit die tijd stuitte op fel verzet. Vrouwen die gezinsplanning, onderwijs en gezondheidszorg vroegen en later eísten, stonden aan veel persoonlijke gevaren bloot. Tegelijkertijd probeerden veel mannen het afbrokkelende beeld van “de” man te herstellen met snelle sporten (wielrennen, autoracen) en met krachtsporten, met een overdaad aan militair vertoon, ook gewoon op straat, en met bijvoorbeeld het cultiveren van mannelijke symbolen als het dragen van een snor, laarzen, roken van sigaren en nog meer.

Blom constateert een groeiende aandacht in die tijd voor zenuwziekten -toen neurasthenie genoemd- en de daaruit voortvloeiende opkomst van de psychiatrie (Freud) en van rust- en kuuroorden zoals beschreven door Thomas Mann in De Toverberg. Beide vormen van zorg waren uiteraard uitsluitend toegankelijk voor een kleine welvarende bovenlaag. (Een gewone werkman moest maar wennen aan stress en kon slechts naar de drank grijpen.) Blom verklaart de opkomst van deze zorg uit de toegenomen snelheid bij al het menselijk handelen die mensen zenuwachtig maken en die gezonde rust, aandacht en toewijding steeds meer onder druk zetten. Hij ziet het ook als een gevolg van de zojuist aangestipte crisis in de mannelijkheid.

Er zijn al meer studies verschenen over het verband van militairisme en het vieren van mannelijkheid. Het is me te gewaagd om het militaire tromgeroffel, bijvoorbeeld bij de opbouw van de Duitse en de Britse zeemachten in die jaren, bij de wederopbouw van het Franse leger en de latere oorlog zelf linea recta te verklaren uit een compensatie voor de teloorgang in heel Europa van de mannelijke glorie. Maar ik heb wel zo’n donkerbruin vermoeden dat het in allerlei landen op veel cruciale momenten de mannelijke eer en de wil om te heersen een niet geringe rol speelden. In die zin is de WOI wellicht te beschouwen als de laatste keer dat de heren van de aristocratie erin slaagde het voetvolk in Europa te mobiliseren en zich dood te vechten in loopgraven ter meerdere eer en glorie van vorsten, admiraals en generaals uit diezelfde (historisch achterhaalde) aloude bovenlaag.

Blom noemt nog een andere lijn die niet ongenoemd mag blijven. Hij ziet in deze jaren een bloei van allerlei levensbeschouwelijke stromingen die zich richten op eenvoud, natuur, intuïtie en emotie en nationale zuiverheid. Blom ziet dit als reactie op de voortgang van wetenschap en kennis en de toegenomen rationaliteit en efficiency in het maatschappelijke en economische verkeer. “Een zoektocht naar oude zekerheden was het gevolg, naar mystieke waarheden, een fascinatie met het onbewuste, een verheerlijking van geweld, spontane actie en oorlog, een angstig vertoon van mannelijkheid en viriele kracht.” (p.513) Er ontstond, tot in Rusland, iets als een contra-Verlichting, een restauratie van het irrationele en het metafysische, dat de meest uiteenlopende vormen aannam: militair nationalisme, theosofie, esoterie, weer oplaaiend antisemitisme, terug naar de natuur-bewegingen, bloed-en-bodem waanzin. De cultus van de redeloosheid, noemt Blom het. Dit is een krachtig stempel.

Het was een genot dit boek te lezen, ik waande me soms terug in die tijd. De aanpak van Blom werkt. En inderdaad, men had destijds wat meer zijn verstand moeten gebruiken.

Januari 2021

Over de autobiografie van Simeon Ten Holt

Simeon ten Holt uit Bergen (N-H) is een Nederlandse componist die een belangrijke rol speelde in de Nederlandse muziekwereld van de vorige eeuw. Hij werd bij het grote (?) publiek bekend met een avondvullend werk uit de jaren zeventig: Canto Ostinato.

In 2009 publiceert hij zijn autobiografie die ik onlangs las.

Ten Holt houdt jaren zijn dagboek bij, niet stelmatig elke dag maar toch zo frequent dat hij er voldoende materiaal in terug vindt om zijn geheugen aan te vullen en terugblikkend (bij publicatie is hij 86 jaar) een boek te schrijven over zijn leven.

Is het leven van deze componist de moeite waard er een boek aan te wijden? Het leven van een timmerman, een onderwijzeres of van wie dan ook is op zich de moeite waard voor een (auto)biografie. Of het resulterende boek steeds van waarde is hangt ervan af hoe het geschreven is. Een boeiend leven betekent nog geen boeiende (auto)biografie.  Ten Holt is een machtig interessante componist die naast het genoemde Canto veel meer werk geschreven heeft voor piano vooral en daarbij niet eenkennig was in de seriële (kortweg twaalftoons muziek) dan wel in de tonale muziek (meer “gewone” muziek gecentreerd rond een of enkele basis).

Ik was nieuwsgierig naar deze man en vooral naar hoe een componist leeft en (werk)contacten onderhoudt.

Ten Holt beschrijft zijn leven en kindertijd in Bergen, een kunstenaarsdorp. Wat opvalt is dat hij het bijzondere van zijn situatie dat er thuis een piano is, dat hij zich aan muziek kan wijden en pianoles krijgt van een min of meer vooraanstaand componist (Van Domselaer). Zijn ouders stammen uit welgestelde families, dat verklaart het een en ander. Vader was kunstschilder en bewoog zich in het artistieke wereldje van Bergen. Geen woord echter over dat dit een bijzondere situatie is voor een gezin tussen de twee wereldoorlogen. Hij maakt zich in zijn verdere leven ook nergens druk over zijn levensonderhoud, dat is een kunst op zich, althans hij schrijft er nergens over.

Als hij in 1942 in de oorlog naar Amsterdam verhuist is het volstrekt normaal dat hij over een (Bechstein) vleugel beschikt die naar boven gehesen moet worden en hij zich zijn levensonderhoud niet eens noemt als kwestie. Een weldoener uit Bergen blijkt hem financieel te ondersteunen.

Is zijn leven één langdurige en soms monomane dienst aan de muziek en dicteert dit zijn verknochtheid eraan zijn leven of leeft Ten Holt zijn leven en maakt hij daarin voornamelijk muziek, dat is de vraag die dit boek voortdurend oproept. Ik maak in deze bespreking enkele opmerkingen over deze vraag, niet over zijn muzikale ontwikkeling en componeertalenten.

Muziek lijkt hem heilig. En vrouwen. Hij ontmoet in Amsterdam Riet waarmee hij een heftige relatie begint, hij trouwt met haar in juli 1944 en zij krijgen in 1946 een kind, dochter Marijn. Hij gaat samen met zijn zus in 1949 naar Frankrijk om daar nieuwe ideeën op te doen voor zijn muziek. In zijn levensverhaal staat hij uitgebreid stil bij de artistieke (muzikale) overwegingen om naar Parijs te gaan, namelijk om nieuwe inspiratie op te doen en andere vakgenoten te ontmoeten, maar besteed hij geen woord aan het plotse opbreken van zijn huwelijk en laten zitten van Riet en dochter. Contacten en relaties zijn ondergeschikt aan zijn muzikale missie. Onbegrijpelijk voor mij als lezer, totdat ik wat verderop merk dat zijn liefdesleven in combinatie met zijn muzikale ontwikkeling voortdurend het wisselen van partners met zich meebrengt. In zijn hele leven heeft hij een stuk of zes betekenisvolle relaties met vrouwen die opbloeien en vervolgens uitdoven. Zijn componeren en muzikale praktijk heeft minstens zoveel periodes waarin steeds de samenwerking met een persoon, of werk aan een groot stuk centraal staat. Zo verlaat hij begin jaren zeventig de seriële aanpak, en gaat terug naar de tonaliteit. Korte tijd later besteed hij jaren veel tijd aan de elektronische muziek op het Utrechtse instituut voor Sonologie. Dan weer staat een tijdje het werk aan Canto Ostinato centraal. En steeds opnieuw blijft het kunstenaarsdorp Bergen de plek waar hij terug keert en zich thuis voelt. Hij laat daar op zeker moment een gebouwtje opknappen en herinrichten dat hij de naam ‘de bunker’ geeft en waarin hij in afzondering kan werken en leven.

Soms schrijft hij daarbij hoe hij werkt aan een stuk. Zeer frappant vond ik te lezen dat volgens Ten Holt een muziekstuk zijn eigen wetten en structuur en bijzondere details kent en dat de componist een dienaar is die ze blootlegt en opschrijft.

Bij het ouder worden groeit bij hem het belang van contacten onderhouden met vrienden, met pianisten die zijn werk vertolken, broers en zus en dorpsgenoten van Bergen. Steeds vaker moet hij melden dat iemand doodziek is en sterft. Tegelijkertijd begint het werk aan zijn autobiografie, zo lijkt mij, méér van hem te vragen dan hij waar kan maken: steeds meer worden hele stukken uit zijn dagboeken een op een in zijn autobiografie opgenomen en verliest het boek daarmee voor mij zijn aantrekkelijkheid. In een autobiografie heb je de kans terug te blikken op je leven en opnieuw te verwoorden wat zekere gebeurtenissen voor betekenis hebben gehad. Met het opnemen van dagboeknotities stijg je niet uit boven de gedachten die je op dat moment verwoordde en ontbreekt het contemplatieve weegmoment achteraf.

Al met al is deze autobiografie een gemiste kans om datgene wat de componist dreef, boeide en verder bracht te overdenken en lezers daarin te laten delen.

John Heymans heeft in 2019 een biografie over Ten Holt gepubliceerd, Arabesk (Uitgeverij IJzer), misschien dat dat boek meer begrip opent naar leven en werk van Simeon ten Holt.

Simeon ten Holt, Het woud en de Citadel, Balans, Amsterdam, 2009.

Jimi Hendrix, Live at Maui, 2020

50 jaar naar zijn vroegtijdige overlijden wordt er dit jaar een nieuwe cd met opnamen van een concert uit 1969 uitgebracht. De nalatenschap van Hendrix blijkt zich nog steeds uit te kunnen breiden na alle eerder postuum uitgebrachte albums. Live in Maui is een album van de Jimi Hendrix Experience dat hun optreden buiten op Maui, Hawaii, op 30 juli 1970 documenteert. Het markeert de eerste officiële release van Hendrix’ twee volledige sets die zijn opgenomen tijdens het filmen van Rainbow Bridge. Deze twee concertopnamen zijn nu op cd uitgebracht, samen met de DVD van de daar geschoten film (Music, Money, Madness). De film is een documentaire over de reis naar en het optreden op Hawaii, in 1970. Dit optreden was hoofdonderdeel van een filmproject Rainbow Bridge over de verbinding van hippie-geloof en Hendrix’ muziek met de Hawaiiaanse natuur als achtergrond. Ik heb nooit het idee gehad dat het Jimi Hendrix om meer ging dan muziek (en seks en drugs). Het project eindigde in een chaos, de film werd een flop. 

De vraag voor mij is hier: was deze uitgave nodig, voegt het iets toe aan het reeds beschikbare Hendrix-materiaal? Ik ga luisteren.

Het album opent met een aankondiging en de verzekering van de spreker dat iedere goede of mooie gedachte bijdraagt aan de bouw van Rainbow Bridge: het hippie-geloof leeft nog volop. Maar dan begint het.

De band bestaat naast Jimi Hendrix uit Mitch Mitchell en Billy Cox (resp. drums en bas); Buddy Miles van de Band of Gypsys, is weer vervangen door de drummer van de oorspronkelijke JH Experience. De eerste cd opent met Hey Baby /New Rising Sun, een nummer uit zijn laatste jaar. Wat opvalt is de helderheid van de opname en de gedrevenheid  waarmee Hendrix de klus aanpakt. Bij kennisname van andere teksten over deze uitgave lees ik dat het erg hard woei bij deze twee concerten en dat veel gesleuteld moest worden aan de opnamen. De technici hebben hun werk goed gedaan de opname uitgezuiverd en opgekalefaterd, Mitch Mitchell heeft zelf alle drumpartijen later opnieuw moet inspelen.  Er is nu een mooi, helder en ietwat fragiel geluidsbeeld. In from the storm geeft eenzelfde gemotiveerde indruk: Jimi speelt met toewijding (bij andere live-registraties hoorde je ook wel anders) en hij geeft dit nummer een intro mee die staat als een huis. Hier speelt de gitarist met die ongelofelijke techniek waar zijn wat lieve maar iele stemgeluid bovenuit klinkt. Een combinatie van een geluidsmuur en breekbare bijna spreekzang die uit duizenden te herkennen is.

Foxy (Foxey?) Lady is het volgende nummer. Wat me hier opvalt is dat het tempo van dit nummer dat van de oorspronkelijke studieopname benadert en niet zoals vaak bij andere concerten een stukje sneller gespeeld: zo komt het nummer goed tot zijn recht. Jimi is goed bij stem, en heeft zijn teksten goed in zijn hoofd zitten. Als je luistert valt ook hierop hoe precies en helder de geluidsweergave is, maar ook valt het wat bleke bas geluid op. Ik zette op mijn versterker de lage tonen wat meer open en dat geeft meer het vertrouwde geluid van de bas vastgelegd hoorde te worden. Hear my train a coming is daarna van een wondermooie schoonheid, een loom- tragische blues zoals slechts enkelen met zulk een intensiteit die kunnen brengen. Voodoo Chile (hier Child genoemd) wordt eveneens fris en precies gespeeld maar het geluid van deze opname mist warmte en is wat mij betreft niet goed gemixt; Hendrix speelt echter op zijn best en geïnspireerd.

De film Rainbow Bridge die in Hawaii geschoten is, erbarmelijk mislukt. De hier opgepoetste twee concerten zijn geslaagd te noemen. Er stonden nummers op het programma uit de eerste succesjaren (1966-68) maar ook twee nummers van het postume album The Cry of Love, (uit 1971) namelijk Eazy Rider en het prachtige Straight Ahead. Villanova Junction, een nummer dat ik niet kende is een lome, fragiele blues, het tweede nummer na Dolly Dagger op de tweede cd. Deze opname van Dolly Dagger is een Hendrix-song uit de begin jaren: stevige geluidsmuur, een felle gitaarsolo op een goed gefundeerde begeleiding. Heerlijk deze muziek, alweer 50 jaar oud. De song die afsluitend nog een vermelding waard is Red House (tweede cd), een uitvoering om mee wakker te worden.

Doodzonde dat ie zo vroeg is overleden, korte tijd na deze concerten. Waarmee deze opgepoetste registratie een parel in de nalatenschap vormt en daarmee een must voor de liefhebbers. Ik luisterde na dit schrijfwerk naar de in 2012 opnieuw uitgebrachte registratie van het concert op Isle of Wight eerder in 1970. Die opnamen zijn wat minder dan deze in Maui: Jimi speelt hier orenschijnlijk gedrevener en preciezer zo lijkt het.

Jimi Hendrix Experience – Live in Maui, 2CD+Blu-Ray (box set) of 3LP+Blu-Ray, uitgebracht door Experience Hendrix Legacy